درناوی او هغه څه چې مو خوښیږي په یاد وساتئ

د ګمرک سلور میموري انځور میډالین हार