درناوی او هغه څه چې مو خوښیږي په یاد وساتئ

#2070 UDKO-I 3.40CTSد ګمرک سلور میموري انځور میډالین हार