د بانس ویسپر هوپ غوږ والۍ (14K) اصلي - Popular Jewelry - نیو یارک
د تل لپاره هینګډ هپ غوږ والۍ (14K) اصلي - Popular Jewelry - نیو یارک
د برفي زړه خنډ هګګي غوږوالۍ (14K) اصلي - Popular Jewelry - نیو یارک
د برفاني سپیک سټډ غوږ والۍ (سلور) اړخ - Popular Jewelry - نیو یارک
د آیسټ آؤټ انفنیټي سټډ غوږ والۍ (14K) اصلي - Popular Jewelry - نیو یارک
د آیسینډ انفنیټي سټډ غوږ والۍ (14K) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک
د پا Studو سټډ غوږوالۍ (14K) اصلي - Popular Jewelry - نیو یارک