د جیډ هوپ غوږ والۍ (14K)
د جیډ بال غوږ والۍ (14K).
د Quintuple Marquise جیډ هاګي غوږ والۍ (14K)
د جیډ ایورينګز (14K) نیویارک Popular Jewelry
د جیډ حلقوي غوږ والۍ (14K) نیویارک Popular Jewelry
د ډیسک جډ غوږوالۍ (14K) نیویارک Popular Jewelry
بریالیټ جیډ ایورينګز (14K) نیویارک Popular Jewelry
د جیډ ایورينګز (14K) نیویارک Popular Jewelry
د مربع جیډ غوږوالۍ (14K) نیویارک Popular Jewelry
د جیډ هاماک غوږوالۍ (14K) Popular Jewelry نیویارک
د جیډ هوپس غوږ والۍ (14K) Popular Jewelry نیویارک
د جیډ هوپس ځړول شوي غوږونه (14K) Popular Jewelry نیویارک