د میامی کیوبا ګولۍ (سلور)
د ایټالوی کیوبا ګولۍ (سلور)
د آیسډ آؤټ پروګ کیوبا کڑا (سلور)
کورب ایټالوی کیوبا ګولی (سلور)
د خالي میامي کیوبا ID کڑا (14K)
د ID ایټالیا ډایراډ کټ کیوبلینک کڑا (14K)
د هندی میامی کیوبا کڑا (14K) Popular Jewelry نیویارک
د آیسډ آؤټ راومبس کیوبا ګنډه (سلور) Popular Jewelry نیویارک