د برفاني سپیک سټډ غوږ والۍ (سلور) اړخ - Popular Jewelry - نیو یارک
د حلقوي CZ سټراټ غوږ والۍ (سلور) Popular Jewelry نیویارک
د مربع CZ سټراټ غوږوالۍ (سلور) Popular Jewelry نیویارک
د تور چوکۍ غوږ غوږ والۍ (سلور) Popular Jewelry نیویارک
د تور کشن CZ غوږ والۍ (سلور) نیویارک Popular Jewelry