الله د CZ لاک کونکی غلا کوي (10K / 14K) Popular Jewelry نیویارک
د فیلغري فریم الله لاکونکی (14K) Popular Jewelry نیویارک
د هندی اسیسډ آوټ الله لاکونکی (14K) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک
الله فلیټ لاکٹ (سلور) نیویارک Popular Jewelry
د الماس الله لندونکی (10K) Popular Jewelry نیویارک
د الله هیران لایټک (14K) - Popular Jewelry نیویارک