د پړانګ د سترګو کمیس (جډ).
د پړانګ د سترګو ګونګه (14K) Popular Jewelry نیویارک
د تشې پړانګ-سترې لینک کڑا (14K) Popular Jewelry نیویارک
د پړانګ - سترګو ګولۍ (14K) 14K کارات سپین زرو ، Popular Jewelry نیویارک
د ټاګر - سترګو لینک کڑا (14 K) 14 کراټ سپین زرو ، Popular Jewelry نیویارک
د دوه سر ټایګر کڑا (14K)