د سټونسیټ کتاب لاکیټ لاکٹ (14 K) Popular Jewelry نیویارک
د څلورم یادګار تصویر میډالین لایل (14 K) Popular Jewelry نیویارک
وزرډ میډالین لاکٹ (14 K) Popular Jewelry نیویارک
د ډرایډ میډالین لاک لاسي (14 K) مخ - Popular Jewelry - نیو یارک