د برفاني سپیک سټډ غوږ والۍ (سلور) اړخ - Popular Jewelry - نیو یارک
د لرغوني پای هندی سر مشر حلقه (سلور)  Popular Jewelry نیویارک
د آی اس آډی آوټ پینی لینډ (سلور) Popular Jewelry نیویارک
د پړاو بکس سلسله (سلور) Popular Jewelry نیویارک

Popular Jewelry

د پړاو بکس سلسله (سلور)

له $99.00
پړاو بیژنټین سوپر چین (سلور) Popular Jewelry نیویارک
د حلقوي CZ سټراټ غوږ والۍ (سلور) Popular Jewelry نیویارک