د دوه سر ټایګر سترګو لینک چین (14K).
د پړانګ د سترګو لینک چین (14K) Popular Jewelry نیویارک