2-قطعات د غوټو غوږوالۍ خوښوي (سلور) Popular Jewelry نیویارک
د Knot CZ غوږوالۍ سره مینه وکړئ (14K) نیویارک Popular Jewelry
د بریت مينه نات د غوږ غوږ والۍ (14K) 14 کراټ ژیړ طلا ، Popular Jewelry نیویارک
د مینی ناټ اسډ غوږ والۍ (14 K) 14 کارات ژیړ طلا ، Popular Jewelry نیویارک