د بیرل او بال ڈائمنډ کټ سلسله (سلور) Popular Jewelry نیویارک
نیلي زرد چینه (سلور)
نیلي د اوول اوپل غاړکۍ (سلور)
نیلي د اوول اوپل غاړکۍ (سلور)
د کریسټ - کټ بال سلسله (سلور)
کږه پلین بار हार (سلور) نیویارک Popular Jewelry
د بوی سترګې CZ हार (سلور)
د حمصه لاس CZ غاړه (سلور)
حمصه د CZ हार غاړې ته (سلور)
د هیرنګبون سپینه سپینو زرو چین (سلور) Popular Jewelry نیویارک

Popular Jewelry

هیرنګبون چین (سلور)

له $94.99